VIỆT NAM xếp hạng như thế nào trên thế giới? (Nếu bạn nhìn mọi thứ chỉ bằng duy nhất một góc nhìn tiêu cực thì những gì đến với bạn cũng chỉ toàn những điều tiêu cực!)