international travel has many advantages to both travellers and the country visited. Travel là topic phổ biến, đã ra liên tiếp 2 tuần thi IELTS. IPP viết bài model 2 dạng khác nhau: 1 dạng là ads + disads, 1 dạng là bài trả lời 2 câu hỏi. Các bạn tham khảo vocab và ideas thông dụng cho chủ đề này nhé.